GDPR DOKUMENTÁCIA

Vypracujeme vám kompletnú dokumentáciu GDPR

Zabezpečenie ZODPOVEDNEJ OSOBY

GDPR dokumentáciu vypracujeme v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedené nariadenie vstúpilo do platnosti už 25. mája 2018.

General Data Protection Regulation je Nariadenie Európskeho Parlamentu A Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Nariadenie je najucelenejším súborom pravidiel na ochranu osobných údajov na svete. Revolúcia v spracovaní osobných údajov vstúpi

do platnosti 25. mája 2018. Nové legislatívne povinnosti predstavujú zároveň príležitosť pre transformáciu biznis procesov.

Zmena nastala následkom nárastu digitalizácie údajov a v prvom rade má zabezpečovať jednotné právne prostredie medzinárodného obchodu, a ochraňovať tak digitálne práva občanov EÚ. Zareagujte na transformáciu ešte dnes a zvýšte hodnotu a reputáciu vášho podnikania.

Koho sa GDPR dotýka?

GDPR platí pre každý subjekt, ktorý spracováva, uschováva alebo eviduje osobné údaje občanov Európskej únie. Nové pravidlá zavádzajú množstvo zmien a sprísňujú povinnosti manipulácie s osobnými údajmi občanov. Spracovatelia osobných údajov musia zaviesť nové procesy a technológie, ktoré umožnia vyšší stupeň ochrany osobných údajov.

GDPR sa týka všetkých firiem, ktoré podnikajú v oblastiach predaja na internete (internetové obchody a služby), zdravotníctva, verejnej správy alebo bankovníctva. Jednoducho všade, kde dochádza k zadávaniu alebo spracovávaniu osobných údajov občanov.

Pre viac informácií píšte na mivex@mivex.sk