PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA I.II. KATEGÓRIE

Pracovná zdravotná služba (PZS), je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Tím PZS vykonáva činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu na základe lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

 

Je Pracovná Zdravotná Služba povinná aj pre nás ?

 

Nové povinnosti zamestnávateľa v zmysle novely zákona č. 355/2007 Z.z. s platnosťou od 01.12.2017: 

 • mať zabezpečené posúdenie zdravotného rizika pre 2. kategóriu prác v periodicite 1 x za 18 mesiacov,
 • mať zabezpečené posúdenie zdravotného rizika pri každej zmene pracovných podmienok,
 • mať spracované posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre vyskytujúce sa faktory pracovného prostredia a ich schválenie podľa osobitných predpisov,
 • viesť evidenciu zamestnancov pre druhú, tretiu a štvrtú kategóriu prác pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia,
 • oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu: názov pracoviska, názov profesií, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení a kategóriu práce osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia a výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri posúdení zdravotného rizika, ak bolo vykonané k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov,
 • zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad.

 

Výhody našej PZS: 

 • všetky povinnosti v zmysle legislatívy spracujeme v spolupráci s Vami,
 • sledujeme za Vás zmeny v legislatíve,
 • vypracujeme za Vás zákonnú dokumentáciu:
  •  posúdenie zdravotných rizík,
  •  kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík,
  •  zákonné interné dokumenty – pitný režim, traumatologický plán, zobrazovacie jednotky, manipulácia s bremenami, atď.,
 • zastupujeme Vás pri kontrolách štátnych inštitúcií,

Upozorňujeme Vás, že: 

·        služby PZS nemôže vykonávať bezpečnostná technická služba, bezpečnostný technik,
·        jednorázové úkony sú pre Vás nákladnejšie, ako zmluvný vzťah,
·        zdravotný dohľad môže vykonávať len osoba s oprávnením od ÚVZ SR.

 

Pre viac informácií píšte na mivex@mivex.sk