O MIVEX.SK

Vykonávame školenia v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • v oblasti všeobecnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • v širokom spektre základných a rozširovacích kurzov pre výkon rôznych odborností vrátane vystavenia preukazu alebo osvedčenia
  • opakované oboznamovanie – preškolenie – v pravidelných intervaloch predĺženie platnosti preukazu alebo osvedčenia
  • musí byť vykonané minimálne 1 x za 24 mesiacov pokiaľ osobitný predpis neurčí inak (podľa § 7 zák. č. 124/2006 Z.z. – viď odkaz pod čiarou – 10) § 39 Zákonníka práce ako aj aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) – 1 x za 5rokov od dátumu vydania preukazu a následne periodický každých 5 rokov – inak preukaz definitívne stráca platnosť (podľa § 16 zák. č. 124/2006 Z.z.)

Na všetky druhy nami poskytovaných školení vlastníme oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie – vydané Národným inšpektorátom práce SR.

Tím našich školiteľov je zložený z vysokokvalifikovaných skúšobných komisárov, lektorov a školiteľov, revíznych technikov VTZ, autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorých odborné vedomosti a dlhoročné praktické skúsenosti sú zárukou vysokej úrovne vzdelávacieho procesu, ktorý vykonávame pomocou najmodernejšej audiovizuálnej techniky, prezentácii, učebných postupov a pomôcok.

Samozrejmosťou u nás je, že účastníci našich kurzov a školení dostávajú zdarma potrebné učebné materiály, písomné pomôcky a občerstvenie počas výučby.

Pri vzájomnej spolupráci so zákazníkom presadzujeme serióznosť, ústretovosť a maximálnu snahu o prispôsobenie sa jeho potrebám ( hlavne pri narýchlo požadovaných termínoch školení – “…keď to súri; a včera už bolo neskoro…” a máme náhodou práve voľný termín – radi promptne vyhovieme…), čoho dôkazom je aj to, že po vzájomnej dohode sme ochotní školenia vykonať pri väčšom počte účastníkov a vhodných priestoroch na výučbu aj priamo u zákazníka.