BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI - BOZP

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE

Pravidlá na zaistenie BOZP ( bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ), politika BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a program jej realizácie; analýza – hodnotenie rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu, zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov, projekt školení, prevádzkové poriadky pracovísk, postup pre prípad evakuácie a ohrozenia zdravia, zakázané práce ženám a mladistvým; smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami; smernica na ochranu nefajčiarov, smernica pre skladové manipulácie a ručnú manipuláciu s bremenami a ostatné vnútropodnikové smernice.

ČINNOSŤ AUTORIZOVANÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA

• preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách

• posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov

• zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

• výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok

• vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi

• odborná poradenská činnosť pre odberateľa

• odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru; inšpekcie práce a životného prostredia

• predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci

• vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÉ SLUŽBY (BTS) §22 zákona 124/2006 Z.z o BOZP

• Posúdenie rizika, či sú splnené požiadavky záväzných predpisov a noriem,

• Identifikácia ohrození a nebezpečenstva. Spracovanie Politiky BOZP a jej realizácie

• Zmeny a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom podľa platných predpisov.

• Školenia zamestnancov s preukázateľným overením vedomostí.

• Vykonávanie komplexnej previerky BOZP s návrhom opatrení odstránenia závad.

• Spracovávanie písomných upozornení a doporučení

• Vyšetrovanie pracovných úrazov, ich registrácia a vedenie evidencie registrovaných pracovných úrazoch

• Zabezpečenie odškodnenie pracovných úrazov

• Spracovanie zoznamu a kontrola poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov

• Spracovanie plánov z oblasti BOZP ( školenia a lekárske prehliadky, kontrola technických zariadení …)

• Evidencie školení z oblasti BOZP

 

ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV :

• vedúci zamestnanci,

• ostatní zamestnanci,

• novoprijatí zamestnanci (vstupné školenia),

• opakované školenia

• školenia vodičov motorových vozidiel

AUDIT BOZP

Každý má záujem o skutočné, neskreslené informácie o aktuálnom stave oblasti BOZP v  svojom podniku, firme alebo organizácii. Iba audit BOZP nezávislých odborníkov Vám ukáže v akej  kondícii je Vás systém riadenia BOZP.

Audit BOZP pozostáva z:

• komplexného preskúmania dokumentácie,

• komplexného preskúmania administratívnych, prevádzkových a výrobných priestorov,

• komplexného preskúmania systému vzdelávania zamestnancov.

 

V záverečnej správe z auditu BOZP obdržíte reálne, nezávislé informácie o stave vášho systému BOZP, zistené nedostatky a návrhy na odstránenie nedostatkov, prípadne doporučenia. Vo výkone auditov BOZP máme už viac ako 10 ročné skúsenosti. Naše dlhoročné skúsenosti nadobudnuté pri výkonoch inšpekcie orgánov dozoru uplatňujú naši technici pri samotných auditoch a preto naše správy úplne korešpondujú so skutočným stavom vášho systému riadenia BOZP.

Samotným auditom BOZP si zabezpečíte odhalenie vašich slabých miest v systéme riadenia BOZP v počiatočnom štádiu a tým predídete možným sankciám pri prípadných kontrolách orgánov dozoru alebo nebodaj možným pracovným úrazom, nehodám alebo poškodeniam zdravia Vašich zamestnancov.

 

Pre viac informácií píšte na mivex@mivex.sk