OCHRANA PRED POŽIARMI

Technik požiarnej ochrany

Výkon činnosti technika PO dodávateľským spôsobom vykonávame na základe uzatvorenej zmluvy. Každý obchodný partner má prideleného svojho technika PO, ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska OPP. Medzi tieto úkony patrí najmä :

• vstupný audit stavu OPP (vykonáva sa na začiatku nášho pôsobenia),

• vypracovanie interných smerníc a implementovanie systému riadenia OPP,

• školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov z BOZP,

• odborné školenia členov protipožiarnych hliadok,

• preventívne protipožiarne prehliadky v dohodnutých lehotách (minimálne 1 x za 6 mesiacov),

• aktualizácia interných smerníc OPP,

• pravidelné vyhodnotenie účinnosti systému OPP.

Výsledkom našej práce (dodávateľskej činnosti technika PO) je zníženie počtu drobných požiarov a zlepšenie dodržiavania predpisov o OPP vo Vašej spoločnosti. Zníženie Vašich nákladov na prípadné odstraňovanie príčin vzniku požiarov a v nepochybnej miere i zvýšenie produktivity práce.

Audit OPP

Audit OPP vo Vašej spoločnosti, organizácii alebo firme preskúma skutočný stav a spôsob zabezpečenia OPP. Porovná používané postupy, spôsob odstraňovania zistených nedostatkov a závad s minimálnou úrovňou OPP  stanovenou platnou legislatívou.

Audit OPP pozostáva z:

• komplexnej kontroly dokumentácie,

• komplexnej kontroly administratívnych, prevádzkových a výrobných priestorov,

• kontrola požiarno-technického zariadenia,

• komplexnej kontroly vzdelávania zamestnancov a protipožiarnych hliadok.

V záverečnej správe Vám popíšeme aktuálnu úroveň vášho systému OPP, zistené nedostatky a návrhy na odstránenie nedostatkov, prípadne doporučenia.

Samotným auditom si zabezpečíte odhalenie vašich nedostatkov v počiatočnom štádiu a tým predídete možným sankciám pri prípadných kontrolách orgánov dozoru alebo nebodaj možným nehodám alebo požiarom.

Dokumentácia ochrany pred požiarmi

Vypracovanie dokumentácie z oblasti OPP je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v zmysle zákona o OPP. Túto povinnosť Vám pomôžeme splniť tým, že Vám povinnú dokumentáciu vypracujeme a dodáme v dohodnutej lehote.

 

Základná dokumentácia:

• Požiarna identifikačná karta

• Požiarna kniha

• Požiarne poplachové smernice

• Požiarne evakuačné plány – textová časť

• Požiarne poplachové smernice – grafická časť

• Tematický a časový rozsah školenia zamestnancov

• Tematický a časový rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok

• Menovacie dekréty členov protipožiarnych hliadok

• Zoznam členov protipožiarnej hliadky

• Požiarne poriadky pracovísk

• Pokyny na zváranie

• Pokyny na lepenie podlahovej krytiny

• Ďalšia dokumentácia:

• Prevádzkové denníky požiarnych uzáverov

• Pokyn na organizovanie cvičného požiarneho poplachu

 

Dokumentáciu dodáme jeden krát v tlačenej forme Pokiaľ máte záujem o základnú dokumentáciu, prípadne o niektorý z ďalších dokumentov, neváhajte nás kontaktovať a môžeme sa dohodnúť na podrobnostiach.

Predaj a revízie hasiacej techniky
predaj:

• hasiace prístroje + príslušenstvo

• hydranty s navijakom

• ostatné ( pre viac informácií nás kontaktujte )

Pre viac informácií píšte na mivex@mivex.sk