KONTROLA HYDRANTOV

Vykonávame pre našich zákazníkov kontroly hydrantov, v zmysle vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, vrátane tlakových skúšok hadíc.

Meranie hydrostatického a hydrodynamického tlaku vykonávame nami vyrobenými meracími zariadeniami určenými priamo na tento účeľ.

Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ kontroluje:

a) realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
b) funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,
c) funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
d) voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
e) vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
f) prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
g) označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
h) pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
i) množstvo vody v nádrži,
j) nepriepustnosť nádrže.

 

Pre viac informácií píšte na mivex@mivex.sk